I. Obecná ustanovení

 

1. Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

2. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.

3. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím

 

II. Vymezení pojmů

 

  1. Prodávajícím se rozumí J. Cinert Hrdlořezská 208/8 Praha9 IČ: 74354604 DIČ: 8311240256,  a dále smluvní společnosti a osoby, které zde své produkty prezentují

2. Internetovým obchodem je internetový obchod www.abracadabra-eshop.cz provozovaný prodávajícím.

3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím internetu v internetovém obchodě.

4. Zbožím je jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím internetu v internetovém obchodě.

5. Záruční list je listina vystavená prodávajícím obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží; jakou součást záručního listu je považována faktura, popřípadě dodací list, který obdrží kupující v souvislosti s nákupem konkrétního zboží. Každý smluvní dodavatel zaručuje dodání za své zboží či služby.

6. Reklamací je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

 

III. Rozsah záruky

 

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

 

 

 

1. pokud nebyla vada reklamována v záruční době

2. při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím

3. při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze

4. porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil

 

IV. Záruční doba

 

1. Není-li uvedeno jinak, odpovídá konkrétní délka záruční doby vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.

2. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

3. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

4. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

 

V. Nároky ze záruky

 

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména:

 

1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

2. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží

3. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží

4. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

 

VI. Důvody reklamace

 

V případech, kdy jste obdrželi: > můžete tyto zásilky reklamovat.

 

VII. Postup a místo pro uplatnění reklamace

 

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. Reklamované, opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady nebo náklady smluvního prodejce. V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace adresa prodejce dodavatele nebo autorizované servisní středisko výrobce zboží uvedené na záručním listě příslušeného výrobku. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

 

Adresa pro zajištění reklamace:

Abracadabra poradna

J. Cinert

Hrdlořezská 208/8

190 00 Praha 9

tel.: 777 878 822

předem telefonicky domluvit reklamaci, zjistíme který smluvní partner reklamaci provede.

 

K písemné reklamaci je nutné ve všech případech předložit:

 

1. doklad o zaplacení a dodání zboží

2. vlastní reklamované zboží

 

 

 

Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení, které je povinen vyřídit do 40-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno přepravní společnosti. Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

VIII. Reklamace doručovacích služeb

 

Přesto, že se snažíme zboží zabalit tak aby došlo v pořádku, se může stát, že k vám zásilka přijde poškozená. V takovém případě postupujte prosím následovně:

 

1. Zásilku si vždy pečlivě prohlédněte před dopravcem.

2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) máte právo zásilku zkontrolovat zda obsahuje všechny součásti a zda není poškozeno i zboží. v takovém případě můžete zásilku odmítnout převzít. Vždy však sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky.

 

IX. Neoprávněná reklamace

 

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

X. Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2011.