Samozasvěcení – z keltské magie

Tento rituál by se měl vykonávat v době úplňku. Doporučuje se být nahá/ nahý a nemít na sobě žádné šperky.

Potřeby: svíci, kadidelnici, kadidlo, číši – pohár na vodu, sůl, číši na víno, misku na úlitbu, číši s vínem, miska na olej, olej – vonný nebo olivový, dýka, pentagram, šperk

Postup: zhotovte magický kruh, který je popsán výše , tam , kde píšu připravte se na vlastní kouzlo, zaříkadlo, pokračujte takto:

Nysypte si špetku soli na jazyk a řekněte:

Jsem smrtelník/ – ice, jehož/již Trojjedinná Bohyně a Velký Bůh milují a o něhož/ niž pečují. Veškerenstvo se skrze Velkou Matku rodí, a k ní se též, až nastane čas, všechno zase navrací. Skrze její kotlík posvátný do tohoto fyzického světa vstupuji a opuštím jej, až se činy svými nebudu muset více vracet, abych se poučil/a.

Postavte (vonný) olej na pentagram. Poklekněte u oltáře a říkejte:

Já (magické jméno). Rád/a přicházím, abych věnoval/a svůj život pohanství, dávným keltským bohům, jejichž moc je stále ještě silná a živá. Zde nyní slibuji, že se vydám po stezkách dávných, jež vedou k pravé moudrosri a vědění. Budu sloužit velké bohyni a uctívat Velkého boha. Jsem pohan, jsem kámen v dávném kruhu stojím bezpečné rovnováze na Zemi a přitom otevřen/a nebeským větrům trvajícím od věků. Nechť staří kelští bohové má slova dosvědčí!

Vstaňte a přejděte do východní čtvrtiny. Říkejte:

Hle, ó mocnosti Vzduchu! Já (magické jméno), následuji Pána a Paní.

Přejděte na jih a říkejte:

Hle, ó mocnosti Ohně! Já (magické jméno), následuji Pána a Paní.

Přejděte na západ a říkejte:

Hle, ó mocnosti Vody! Já (magické jméno) následuji Pána a Paní.

Přejděte na sever a říkejte:

Hle, ó mocnosti Země! Já (magické jméno) následuji Pána a Paní.

Vraťte se k oltáři. Vezměte olej, kápněte si ho na ukazováček své dominantní ruky a pomažte si s ním čelo. Řekněte:

Nechť je má mysl otevřena pravdě tvé.

Pomažte si horní ret a řekněte:

Nechť má ústa mezi nevěřícími mlčí.

Pomažte si srdce a řekněte:

Nechť tebe mé srdce stále vyhledává

Pomažte si střed dlaní a řekněte:

Nechť mé ruce zdvihají k tvé chvále.

Pomažte si nárty u nohou a řekněte:

Nechť se mé nohy vždy ubírají tvými tajnými stezkami.

Tiše stůjte, abyste přijali požehnání.

Položte svůj šperk na pentagram a říkejte:

Toto budu používat pro veškeré úkony magické. Požehnejte, ó Velicí bohové, tomuto (název šperku)

aby i mně bylo žehnáno a abych byl/a ochraňován/a.

Vypijte víno, ale nechte pro trochu nechte pro elementáry. A nyní nastal čas pro meditaci.

Poté se vraťte k rituálu a pokračujte v místě, kde se říká, když jste hotovi a chcete ukončit rituál.

Samozasvěcení – podle Wiccy

Tento rituál by se měl konat za přibývajícího měsíce, co nejblíže k úplňku.Doporučuje se, aby jste byli během rituálu nazí a neměli žádné šperky.

Potřeby: kadidelnice, svíce, číše na pití, sůl, vodu, víno, misku na úlitbu, pokud si přejete sošky božstev, malou misku s olejem na pomazání, 4 svíce pro živly

Postup: Oltář musí být postaven tváří k východu, kolem vás musí být vyznačený kruh křídou, uhlem, provazem, barvou.

Klekněte si se zavřenýma očima před oltář a soustřeďte se ny to, že jste uzavřeni v kouli bílého světla. Zaměřte svoji energii, aby se rozšířilo a zaplnilo celý kruh. Poté otevřete oči vstaňte a přistupte k východu. Ukazujte pravým prstem na čáru kruhu. Jděte pomalu kolem kruhu ve směru hodinových ručiček a kreslete kruh silou směřující dolů vaší paží a ukazovákem. Až obejdete celý kruh, vraťte se k oltáři.

Zapalte na oltáři svíci a kadidlo, nyní vezměte oltářní svíci a zapalte východní svíci. Pokračujte dál a zapalte jižní, dále severní, a jdetě zpět k východu. Poté se vraťte před oltář a vraťte svíčku na místo. Opět soustřeďte veškerou energii do ruky a prstu a vložte špičku ukazováku do soli. Řekněte:

Sůl je život. A´t je tato sůl čistá a očistí můj život, až ji použiji v tomto rituálu věnovaném Bohu a Bohyni, v něž věřím.

Nyní vezměte 3 špetky soli po jedné je vhazujte do vody. Prstem vodu 3x zamíchejte ve směru hodinových ručiček a říkejte:

Ať posvátná sůl odstraní z této vody všechny nečistoty, aby ji bylo možno použít ve službě bohům při tomto rituálui kdykoliv jindy a jakýmkoliv způsobem.

Vezměte nádobu se slanou vodou k východu, kráčejte ve směru hodinových ručiček a kropte vodou čáru kruhu. Vraťte nádobu na oltář. Vezměte kaditelnici a znovu jděte kolem kruhu od východu a po celé čáře kývejte kaditelnicí. Vraťte se k oltáři a položte kaditelnici na místo. Říkejte:

Posvátný kruh je kolem mne. Jsem zde ze svobodné vůle a se svým souhlasem v míru a lásce.

Namočte ukazovák do slané vody a nakreslete si jím na čelo kříž v kruhu vmístě třetího oka (mezi obočím). Potom označte na hrudi pentagram v místě nad srdcem. Řekněte:

Nyní vítám bohy, aby byli svědky obřadu, který vykonávám na jejich počest.

Držte ruku s prstem ukazujícím vzhůru na znamení pozdravu a říkejte:

Bože a Bohyně, Pane a Paní, Otče a Matko všeho živého, chraňte mě a veďte v mém kruhu i mimo něj ve všem. Ať se tak stane.

Pošlete polibek Pánu a Paní. Pak vezměte číši a vylijte trochu vína na zem / nebo do misky na úlitbu/ jako oběť bohům se slovy:

Pro Pána a Paní

Napijte se a položte číši na oltář se slovy:

Nyní bude chrám postaven, Neopustím ho, pokud pro to nebude dobrý důvod. ať je tomu tak.

Posaďte se před oltářem nebo si klekněte, skloňte hlavu a několik minut meditujte o bohu a bohyni, a kultu a o tom, co pro vás staré náboženství znamená. Potom se postavte a zvedněte obě ruce nad oltář a řekněte:

Pane a Paní, slyšte mne nyní!
Jsem prostý pohan chovající vás v úctě.
Daleko jcem cestoval a dloho jsem hledal,
hledal jsem to po čem toužím.
Jsem ze stromů a polí.
Jsem z lesů a pramenů
potoků a kopců.
Jsem z tebe a ty jsi ze mně!

Dejte ruce dolů.

Dejte mi, co si přeji
Dovolte mi uctívat bohy
a všechno, co bohové představují.
Učiňte, ať najdu ve všem zalíbení.
Znám dobře sveje krédo: nebudu-li mít v sobě jiskru lásky, nikdy ji sám nenajdu. Láska je zákon, láska je pouto, toho si vážím nade vše.

Polibte si pravou ruku a vysoko ji zvedněte.

Pane a Paní, zde stojím před vámi nahý,
nahý a bez okras, abych se oddal vaší cti.
Vždy budu chránit vás a vše, co je vaše.
Ať nikdo o vás zle nemluví, neb vždy vás budu bránit.
Vy jste můj život a já jsem váš, od této chvíle navždy.
Souhlasím z pravidlemWiccan Rede a bude jej poslušen:
Dělej, co chceš, pokud to nikomu neuškodí.
Ať se tak stane.

Zvedněte číši a pomalu vylévejte zbytek vína se slovy na zem:

Tak jako toto víno vytéká z poháru, tak ať krev vytéká z mého těla, kdybych někdy ublížil bohům nebo těm, které miluji. Ať se tak stane!

Namočte prst do oleje a znovu udělejte znamení kříže v kruhu v místě třetího oka a pentagram na srdcem. Potom se také dotkněte svých genitálií, pravého prsu, levého prsu a znovu genitálií. Řekněte:

Na znamení svého znovuzrození přijímám nové jméno. Od této chvíle se budu jmenovat (magické jméno) pro svůj život v kultu. Ať se tak stane!

Nyní se pohodlně posaďte a meditujte, co pro vás kult znamená, až ukončíte meditaci, postavte se zvedněte ruce se slovy:

Děkuji bohům za jejich přítomnost. přišel jsem sem z lásky a knim jdu nyní svou cestou. Láska je zákon, láska je pouto. Staniž se tak! Chrám je nyní uzavřen!

Keltská magie

You May Also Like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *